Dialoog | Machtsverhoudingen

Hoe zijn het eigenaarschap, de controle en de verantwoordelijkheid voor het erfgoed tussen de verschillende actoren verdeeld?


Stel jij dit soort vragen als je de dialoog met een potentiële erfgoed­gemeenschap aangaat?
Aandacht voor herverdeling van de controle richting erfgoed­gemeenschap

Zoals ook bij Bottom-up werd opgemerkt, is het de bedoeling dat erfgoed­gemeenschappen meer controle krijgen over hun erfgoed. Toch vinden overheden en andere instellingen het soms moeilijk om (een deel van) die controle over te dragen. Erfgoed­organisaties zouden ervoor kunnen waken dat de (her)verdeling van de controle op de juiste manier verloopt. Ook kunnen zij erfgoed­gemeenschappen helpen hun controle en verantwoorde­lijkheden op een positieve, effectieve manier in de praktijk toe te passen.


Maar de overheid moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen

Het idee dat erfgoed­gemeenschappen meer dingen zelf moeten gaan doen, zou er potentieel toe kunnen leiden dat overheden zich steeds verder terugtrekken. Hoewel erfgoed­gemeenschappen meer controle moeten krijgen, is een zich steeds verder terugtrekkende overheid niet per definitie positief. De overheid heeft volgens het Verdrag van Faro ook verantwoor­delijkheden. Hulp van de overheid kan het erfgoed en de erfgoed­gemeenschap bovendien ten goede komen. Erfgoed­organisaties kunnen erfgoed­gemeenschappen helpen vast te stellen welke plichten de overheid heeft en met de overheid over die plichten praten. Dit moet ervoor zorgen dat de erfgoed­gemeenschappen zich op het erfgoed kunnen focussen, in plaats van op bijzaken.


Vind jij dat erfgoed­organisaties de overheid op zijn verantwoor­delijkheden moeten wijzen?