Een gelijk­waardige dialoog over een positieve toekomst voor Brabantse erfgoed­gemeenschappen

Ga verder

Bouwstenen voor interacties tussen erfgoed­organi­saties en erfgoed­gemeen­schappen

Sinds het Verdrag van Faro is het ondersteunen van erfgoed­gemeenschappen een van de belangrijkste taken van erfgoed­organisaties. Hoe kunnen erfgoed­organisaties dat het beste doen? Op basis van een onderzoek voor Erfgoed Brabant beschrijft deze website de Fundamenten waar een productieve samenwerking op zou kunnen rusten, de Structuur die de erfgoed­gemeenschappen kunnen aannemen, de thema's die in een Gelijkwaardige dialoog aan bod kunnen komen en de Positieve toekomst waar erfgoed­gemeenschappen en erfgoed­organisaties samen aan kunnen werken.

Fundamenten

De enige noodzakelijke voorwaarde voor een constructieve dialoog tussen erfgoed­gemeenschappen, erfgoed­organisaties en andere actoren, is de gezamenlijke bereidheid die dialoog aan te gaan. Toch zijn er eigenschappen en omstandigheden — hier 'fundamenten' — die het opstarten en voeren van zo'n dialoog kunnen vereenvoudigen. Bovendien kan de aanwezigheid van deze fundamenten ook de rest van het proces, waarin onder andere het borgen en delen van het erfgoed centraal staan, voorspoediger laten verlopen.

De gemeenschap en het erfgoed

Hoe waardeert de erfgoed­gemeenschap het erfgoed en elkaar?

Identiteit

Hoe kunnen bestaande en nieuwe leden van de erfgoed­gemeenschap zich met het erfgoed iden­tificeren?

Eigenaarschap en toe-eigening

(Hoe) voelt de erfgoed­gemeenschap zich verant­woordelijk voor het erfgoed?

Bottom-up

In hoeverre zet de erfgoed­gemeenschap zich spontaan en uit vrije beweging in voor het erfgoed?

Dynamisch erfgoed

(Hoe) stelt de erfgoed­gemeenschap zich open voor anderen en verandering?

Bereikbaarheid

Kan de erfgoed­gemeenschap de erfgoed­organisatie herkennen en benaderen?

Respect en vertrouwen

Hoe waarderen en vertrouwen de erfgoed­gemeenschap en de erfgoed­organisatie elkaar?

Neutraliteit als streven

Hoe kan de erfgoed­organisatie op een goede manier streven naar neutra­liteit?

Structuur

Hoe erfgoed­professionals een erfgoed­gemeenschap kunnen herkennen en interpreteren, wordt niet enkel bepaald door de inhoud van de erfgoed­gemeenschap, maar ook door de manier waarop de gemeenschap zich organiseert: de structuur. Bovendien kan meer aandacht voor die structuur erfgoed­professionals helpen met het bieden van de juiste ondersteuning. Soms moet de erfgoed­gemeenschap bijvoorbeeld in contact worden gebracht met andere actoren uit een potentieel erfgoed­netwerk. In andere gevallen is het zinvoller om de erfgoed­gemeenschap op subsidies te attenderen, of te laten zien in welke situaties en in relatie tot welke contexten de erfgoed­gemeenschap impact kan maken.

Erfgoed­gemeenschappen in context

Binnen welke contexten beweegt de erfgoed­gemeenschap zich?

Erfgoed­gemeenschappen als netwerken

Uit welke verschillende actoren kan de erfgoed­gemeenschap bestaan?

Gelijkwaardige dialoog

Als een potentiële erfgoed­gemeenschap bereid is om in gesprek te gaan en er voldoende Fundamenten aanwezig lijken te zijn om op te bouwen, kan er een meer toekomst­gerichte dialoog worden opgestart. Er zijn een aantal aandachts­punten die een positieve impact kunnen hebben op die dialoog — ongeacht het type erfgoed waar de erfgoed­gemeenschap mee bezig is. Erfgoed­gemeenschappen en erfgoed­organisaties kunnen hun taalgebruik bijvoorbeeld op elkaar afstemmen zodat ze elkaar goed kunnen begrijpen. Ook de praktische toepassing van het Verdrag van Faro zou bijvoorbeeld een prominente plek in de interactie kunnen krijgen.

Taal en inclusie

Hoe sluit 'erfgoedtaal' bepaalde erfgoed­gemeenschappen in, en andere uit?

Uitdrukken van waardering

Hoe drukt de erfgoed­gemeenschap waardering uit voor het erfgoed en voor elkaar?

Machtsverdeling in dialoog

Hoe kunnen erfgoed­organisaties voor gelijke verhou­dingen in de dialoog zorgen?

Herdefiniëring en reflectie

Hoe kunnen erfgoed­organisaties al doende leren van bestaande dialogen?

Ontwikkeling

Hoe kunnen erfgoed­gemeenschappen bestaande en nieuwe eigen­schappen verder ontwikkelen?

Delen en verbinden

Hoe kan de erfgoed­gemeenschap het erfgoed delen en anderen aan het erfgoed ver­binden?

Faro als middel

Hoe kan de erfgoed­gemeenschap het Verdrag van Faro inzetten om positieve doelen te bereiken?

Richting de toekomst

Erfgoed heeft de potentie om mensen samen te brengen, om positieve gevoelens te produceren en om gemeenschappen een eigen identiteit te geven. Erfgoed kan de samenleving ten goede veranderen. Uiteindelijk zou iedere samenwerking tussen erfgoed­gemeenschappen, erfgoed­organisaties en andere actoren die positieve verandering als doel moeten hebben. Erfgoed­organisaties kunnen erfgoed­gemeenschappen helpen kritisch over die positieve toekomst na te denken.

Verleden, heden, toekomst

Hoe is de erfgoed­gemeenschap bezig met toekomstig erfgoed?

Positieve richting

In welke positieve richting kan de erfgoed­gemeenschap zich bewegen?

Conflict stoppen en voorkomen

Hoe kan de samenleving 'vergemeen­schappen' via erfgoed?